Slovníček pojmů

Ověřený překlad

se pořizuje pro formální účely související s pobytem v zahraničí, nebo s návratem ze zahraničí, případně v souvislosti s řízením před různými správními orgány, například při žádosti o práci v jiném státě.

Soudní tlumočník

je překladatel a tlumočník, který překlad vyhotoví a připojí kulaté razítko soudního tlumočníka.  Jejich seznam najdete v sekci soudních znalců na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, kde můžete vyhledávat podle místa, jména a jazyka. Kromě písemných překladů můžete služby soudního tlumočníka využít i pro tlumočení v případě různých úkonů na matrice, pokud je stranou řízení cizinec, který nerozumí česky.

Apostila

je typ ověření, které vydává v ČR buď Ministerstvo zahraničních věcí ČR , nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je to vlastně usnadnění ověřovacího procesu. V zemích, které mají podepsanou dohodu o apostile (Haagská úmluva), stačí na dokumenty pouze apostila, není nutné ověření ani superlegalizace (tj. dvojí ověření státních orgánů). Seznam zemí, kde vám bude stačit pouze apostila, naleznete zde.

Ověření

je ověření pravosti dokumentu notářem nebo krajským úřadem, nebo obecním úřadem s rozšířenou pravomocí (jinými slovy: pokud budete chtít překlad svázat s kopií, necháte si ji ověřit u těchto osob). Na rozdíl od notářů, městské úřady mohou ověřovat pouze česky nebo slovensky psaný text.

Legalizace

je ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizace se často používá i ve významu ověření.

Superlegalizace

je ověření pravosti podpisu a razítka ověřujícího orgánu. Budou ji od vás vyžadovat, pokud má být dokument použit ve státě, který nepodepsal Haagskou dohodu (tj. nestačí apostila). Například u rodného listu to znamená, že ho musíte nechat ověřit na krajském úřadě a potom teprve na konzulárním úřadu daného státu. Někdy se tomu říká "vyšší ověření".

Normostrana

je základní jednotka, podle níž se vypočítává rozsah překladu a jeho cena. Jedna normostrana soudního překladu odpovídá 1800 znakům s mezerami.

Ověřovací doložka

znění ověření, např. "Tato úplná kopie skládající se z 1 listu doslovně souhlasí s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis skládající se z 1 listu."

Ověřovací doložka

je to doložka, jíž se stvrzuje, že daný překlad odpovídá věrně originálu, následuje kulaté razítko soudního překladatele. Vždy musí být v jazyce země, ve které bude překlad použit. 

Czechpoint

je místo, kde si můžete nechat ověřit dokumenty pro účely v rámci České republiky, POZOR NE pro účely v zahraničí.

Vidimace

je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem. Pro ověření pouze podpisu se používá legalizace.

Ověření

Jaké existují typy ověření a kde je získat?

Země

Jaký typ ověření potřebujete do dané země?

Dokumenty

Jaké typy dokumentů se ověřují?

Cena

Kolik obvykle stojí kvalitní ověřený překlad?

Doba dodání

Jak dlouho zpracování soudního překladu trvá?